Koncept 3 – Urbanizace scénářů klimatické změny

Urbanizace scénářů klimatické změny

Klimatická změna přináší řadu důsledků v nejrůznějších sektorech lidských činností. V interakci s intenzivním tepelným ostrovem města jako se vyskytuje v hl. m. Praze se některé důsledky mohou projevovat zvláště výrazně. Významným rysem podmínek počasí v souvislosti s klimatickou změnou může být zvýšení extremity počasí: v podmínkách tepelného ostrova města jde především o výskyt horkých vln, tropických nocí a podobných teplotních extrémů, které mají negativní důsledky pro některé rizikové skupiny obyvatel, zvláště těch s kardio-vaskulárními chorobami apod. S těmito jevy mohou být spojeny i smogové situace s výskytem extrémních koncentrací škodlivin v atmosféře, v tomto případě především ozónu a NOx. Podrobnější znalost dlouhodobých podmínek a jejich vývoje, a to pro blízkou i vzdálenější budoucnost, přinese důležité informace pro strategie rozvoje města a eventuální budoucí adaptační, resp. mitigační opatření. V případě teplotních extrémů jde především o plánování zelených ploch ve městě a mezi jednotlivými zastavěnými lokalitami, eventuálně plánování vodních rezervoárů, kašen apod., které mohou intenzivní projevy tepelného ostrova zmírnit. Pro snížení výskytu situací s překročením imisních limitů se může jednat o plánování regulačních opatření v dopravě a celkového trendu vývoje dopravy ve městě s důrazem na veřejnou dopravu. K tomu účelu mají sloužit tzv. klimatické služby, jejichž vytváření podporuje Světová meteorologická organizace ustanovením a rozvíjením Globálního rámce pro klimatické služby a podrobná analýza současných klimatických dat i klimatických scénářů poskytne kvalifikované informace o klimatické změně pro jednotlivé regiony či lokality, v kterých se příslušné adaptační či mitigační opatření zvažuje, včetně kvantifikace a vysvětlení pravděpodobností či nejistot, s kterými lze příslušnou změnu očekávat.

Klimatické scénáře pro Prahu